http://funredes.org/mistica

MISTICA: De la sociedad de la informacion a la sociedad del conocimiento

From: Alfredo Aguirre (choloar@ultranet.com.ar)
Date: Wed Jun 27 2001 - 05:00:46 AST


(ndm: este mensaje fue dirigido a: <rhla-l@gemini.ldc.lu.se>
con copia a mistica y a <esteticacuantica@eListas.net>)

Este es un documento de presentacion de una jornada que va a comenzar en la
localidad de Calonge, organizadapor la Universidad de Girona. Esta en
catalan, pero los hispanolusoparlantes creo que lo podemos leer dado que
son temas de nuestro interes

Alfredo Armando Aguirre

-------------------

DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ A LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT
El desenvolupament de les tecnologies de la informació i de la comunicació
està produint canvis espectaculars en el món en el qual vivim. Conceptes
com globalització, treball immaterial, xarxa, el nou valor del coneixement,
canvis en els processos d'aprenentatge, etc., són cada dia més presents i
representen reptes de futur que se situen en el cor de l'existència mateixa
de les societats. Històricament, el coneixement ha estat un dels motors del
desenvolupament econòmic i humà. D'aquesta manera, tant la revolució
industrial de finals del segle XIX com la que es produeix als anys
seixanta -la revolució cientificotècnica- van anar precedides d'importants
descobriments científics, la qual cosa va fer necessària una adaptació del
sistema educatiu a aquest nou escenari. Tanmateix, també és important
constatar que, si bé el desenvolupament econòmic incorporava un tipus de
coneixements més científics, li costava d'incorporar-ne d'altres que
provenien del coneixement social i alertaven dels perills relacionats amb
el propi progrés econòmic, com ara l'augment de la injustícia i la
desigualtat o de possibles ruptures socials. Una de les funcions principals
que han tingut els sistemes educatius ha estat preparar les noves
generacions per tal que es poguessin incorporar satisfactòriament als nous
canvis que planteja el món laboral i professional. A la vegada, i
independentment de les crítiques i les reflexions suscitades sobre aquesta
qüestió, els sistemes educatius pretenien garantir la igualtat
d'oportunitats i augmentar la cohesió social de diferents comunitats. Avui
en dia, les coses són molt més complicades i, de fet, és difícil que els
sistemes educatius puguin exercir ambdues funcions de la mateixa forma en
què ho han fet fins ara. En relació amb el món del treball, els sistemes
educatius eren dipositaris de la informació, i educar-se consistia a
accedir als coneixements rellevants que permetien a les persones
incorporar-se al món laboral. En l'actualitat, l'escola ja no és la
dipositària de tota la informació (que és a l'abast familiar gràcies a
Internet) i, a més, a diferència de les generacions anteriors, els canvis
són tan espectaculars en una mateixa generació que és impensable que els
sistemes educatius aportin la informació rellevant en un moment històric
concret. Per això, preparar-se per a la vida des de l'educació té avui un
significat completament diferent: ara es tracta de preparar les persones
per tal que siguin capaces de buscar, seleccionar, classificar i ordenar la
informació. En altres paraules, els sistemes educatius han de capacitar
les persones per tal que siguin capaces de transformar la informació en
coneixement. El que és rellevant no és la societat de la informació sinó la
societat del coneixement. És a dir, hem de preparar les persones per
aprendre a aprendre al llarg de la vida. Cal dir que la societat de la
informació no ha significat, malgrat els cants optimistes dels primers
moments, l'augment de la igualtat i la cohesió social. El fet que el
continent africà sigui ara un 25% més pobre que fa deu anys, revela que la
globalització ha augmentat encara més la diferència entre el nord i el sud.
Fenòmens com el creixement de la confrontació i el rebuig a la diferència
en forma de guerra, xenofòbia i violència mostren també l'existència d'una
important crisi ètica i moral. Per tant, els sistemes educatius s'han de
plantejar una qüestió d'enorme importància:
ensenyar i aprendre a viure junts. Caminem cap a un món cada vegada més
plural, on el dret a viure des de la diferència es fa cada vegada més
vigent, la qual cosa implica la valoració de l'altre i el reconeixement de
la necessitat de construir col·lectivament un projecte comú de futur en el
qual s'avanci col·lectivament en la construcció de societats més justes i
solidàries. Així, l'educació com a font de progrés, respecte i tolerància
es fa avui encara més necessària. Difícilment es pot avançar en la
disminució de les desigualtats i la injustícia o en l'augment de la
tolerància i la solidaritat si, tot plegat, no és un aspecte central dels
objectius de l'educació. Construir un món de persones preparades per
transformar la informació en coneixement, però profundament insolidàries i
mancades de sentit comunitari condueix directament al rebuig de l'altre i a
la confrontació social. Per això, l'educació, davant dels canvis econòmics,
socials i culturals produïts per la societat de la informació, es fa més
imprescindible com a eina per construir una societat creativa i activa,
capaç de transformar la informació en coneixement i que, des de la
diferència, afirmi el respecte i la valoració dels altres per tal de
projectar junts un futur comú de convivència activa i participativa en la
vida democràtica com a lloc privilegiat. Ens ha de servir per consensuar
objectius en què es compaginin els interessos legítims individuals amb els
col·lectius. En aquest sentit, l'educació, una vegada més, ha de ser
l'instrument privilegiat per combatre les desigualtats i permetre créixer
en societats més justes i equitatives.

FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA: INNOVACIÓ I FORMACIÓ Edifici Mercadal (UdG)
· Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 · 17001 Girona Tel. 972 210 299 · Fax 972
223454 · E-mail:info.fundacioif@udg.es <mailto:info.fundacioif@udg.es>Este archivo fue generado por hypermail 2.1.3 : Mon Mar 08 2004 - 12:18:14 AST